Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

RODO

Treść

W związku ze stosowaniem od  dnia 25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE w skrócie RODO.

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE ( Dz.U. UE z 2016 r. L 119, poz.1) zwanej dalej „ RODO”

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie  z siedzibą w Stróżach.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email :gokgbp@op.pl.
  3. Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art.6 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych RODO . Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na administratorze.

W innych przypadkach Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie  na podstawie wcześniejszej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym uprawnionym do uzyskania tych danych  na podstawie przepisów prawa
  2. .Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu korzystania z usług biblioteki.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia  przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Osoby, której dane przetwarzanie są   na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody   w dowolnym momencie.
  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym  ustawodawstwem jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

 

UWAGA do pkt 6
Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być zrealizowane w przypadku kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa stosowanego w postępowaniach w określonych komórkach organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

143446