Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Konkurs fotograficzny

GBP Stróże

Treść

 

 

REGULAMIN KONKURSU „KSIĄŻKA JEST PODRÓŻĄ”

Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie z/s w Stróżach wraz z filiami (Biała Niżna, Binczarowa, Cieniawa, Florynka, Gródek, Kąclowa, Krużlowa, Ptaszkowa,  Stara Wieś)

W konkursie mogą wziąć udział czytelnicy zapisani do bibliotek publicznych z terenu gminy Grybów.

W KONKURSIE NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU ZWYCIĘSCY Z POPRZEDNIEJ EDYCJI

Cele konkursu:

⏹ Popularyzacja czytelnictwa

⏹ Rozwijanie umiejętności fotograficznych,

⏹ Rozbudzenie wyobraźni wśród młodzieży i dorosłych,

⏹ Zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa,

⏹ Pokazanie, że książki w formie papierowej można zabierać ze sobą wszędzie.

Tematyka prac:

Tematem konkursu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego książkę z widocznym kodem kreskowym biblioteki ( znajduje się na okładce) w różnych miejscach na świecie (Paryż/Polska/wieś/góry itp.).

Technika prac:

Zdjęcie

Przebieg konkursu:

Zdjęcie zawierające w nazwie imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz miejsce wykonania (ogólnikowo) należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biblioteka.stroze@onet.pl w terminie do dnia 31.08.2024 r.

Kryteria oceny prac:

Walory artystyczne i estetyczne,

Pomysłowość,

Kreatywność.

Wyniki konkursu i przyznanie nagród:

Organizator planuje przyznanie 3 nagród, jury zostanie powołane przez Organizatora konkursu,

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.09.2024 roku na Facebooku  Gminna Biblioteka Publiczna w Stróżach oraz na stronie www.gminagrybow.pl

Wręczenie nagród nastąpi w terminie ustalonym przez Organizatora konkursu

Pozostałe zasady:

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs,

Zgłoszenie pracy na konkurs będzie uznawane jednoznacznie za zaakceptowanie warunków regulaminu konkursu oraz wyrażenie zgody na opublikowanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, tzw. RODO,

Uczestnik konkursu zgłaszając pracę nieodpłatnie przenosi na Organizatora konkursu własność egzemplarza nadesłanej pracy oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do pracy konkursowej przysługuje     na wszystkich polach eksploatacji związanych z przeprowadzeniem konkursu,            w szczególności w zakresie: utrwalania wizerunku pracy każdą możliwą techniką  oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość, udostępniania, wystawiania, a także publicznego udostępniania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.

Regulamin konkursu oraz bieżące informacje związane z konkursem, w tym również informacje o wynikach, będą umieszczane na stronie internetowej Organizatora www.gminagrybow.pl  oraz na Facebooku Gminna Biblioteka Publiczna w Stróżach

Uczestnik konkursu wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z konkursem i jego promocją.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKOW ORAZ ICH RODZICOW/OPIEKUNOW PRAWNYCH

Administratorem Pani/Pana danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie  z siedzibą w Stróżach.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email :gokgbp@op.pl.

Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art.6 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych RODO . Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na administratorze.

W związku z tym, że imię i nazwisko oraz zdjęcie, będą zamieszczone na Facebooku Gminna Biblioteka Publiczna w Stróżach informuje, że firma Facebook może przechowywać opublikowane zdjęcia i dane na swoich serwerach w Stanach Zjednoczonych. Opublikowane dane będą publiczne i dostępne, dlatego w ocenie Organizatora sam fakt przechowywania danych na amerykańskich serwerach nie powoduje żadnego dodatkowego ryzyka wynikającego z samej publikacji  (w wyniku umieszczania danych na portalach społecznościowych, są one ogólnodostępne dla każdego).

148400