Procedura postępowania

15.05.2020 | GBP StróżePROCEDURA POSTĘPOWANIA W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

W GRYBOWIE Z/S W STRÓŻACH

PO UCHYLENIU ZAKAZU DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK

 

 

Częściowemu wznowieniu pracy podlegają Biblioteka Główna  tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Stróżach   oraz filie w Białej Niżnej, Binczarowej, Cieniawie, Florynce, Gródku, Kąclowej, Krużlowej Niżnej, Ptaszkowej i Starej Wsi – w zakresie wypożyczeń i zwrotu książek bez wolnego dostępu do półek.

 1. Biblioteka zapewnia bezpieczeństwo pracownikom w następujący sposób:
 1. Wydzielenie „drogi brudnej”, tj. miejsca zwrotu książek, które będą poddawane kwarantannie, oraz „drogi czystej” dla książek wypożyczanych z biblioteki, które są po kwarantannie.
 2. Odkładanie przyjętych książek na okres 7 dni wydzielonym pomieszczeniu. Odizolowane egzemplarze należy poddać dezynfekcji, oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. Książek nie wolno dezynfekować preparatami opartymi na detergentach i alkoholu.
 3. Zachęcanie do rezerwacji wybranych pozycji przez katalog SOWA lub telefonicznie.
 4. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 5. Zapewnienie służbom  pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, preparaty do dezynfekcji rąk).
 6. W miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 7. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 8. Wprowadzenie następujących wytycznych dla pracowników:
  1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  2. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
  3. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  4. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  5. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  6. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
  7. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
  8. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 9. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

 

 1. Biblioteka zapewnia bezpieczeństwo w obiekcie w następujący sposób
 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie użytkowników / odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
  W bibliotece w wydzielonym miejscu może przebywać 1 czytelnik na stanowisko obsługi, pozostali powinni czekać w odległości 2m. Będą obsługiwani wyłącznie czytelnicy
  w obowiązujących środkach ochrony.
 2. Zapewnienie użytkownikom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
 3. Użytkownicy zobowiązani będą do noszenia  maseczek ochronnych na terenie obiektu.
 4. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk,
  a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 5. Zapewnienie środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 6. Organizację sposobu korzystania z biblioteki uwzględniającą wymagany dystans przestrzenny (minimum 2 metry).
 7. Ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika
  z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) .
 8. Ograniczenie liczebności użytkowników, adekwatnie do obowiązujących przepisów/ grup użytkowników (w zależności od wielkości obiektu), w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 9. Dopilnowanie, aby użytkownicy dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
 10. Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze).
 11. Ewentualne ograniczenie godzin otwarcia.
 12. Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie.
 13. Czytelnia i stanowiska komputerowe pozostają zamknięte do odwołania.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo zawieszamy organizację wszelkich spotkań, imprez, zajęć
  i warsztatów.
 15. Bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń
  w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
 16. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 17. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

 1. Biblioteka wdraża następujące procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracowników.
 1. Pracownicy biblioteki zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
  a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu,
  w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie czytelników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologicznąi stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

 1. Biblioteka wdraża następujące procedury postępowania w przypadku podejrzenia
  u użytkownika zakażenia koronawirusem.
 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru,
  w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz czytelników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt
  z zakażonym.

Autor: rodaka |